Hakeminen ja hakuohjeet

Rekisterinpitäjä
Turun Yliopistosäätiö
Y-tunnus: 0204863-0
Yhteystiedot
Henrikinkatu 10, 20014 Turun yliopisto
tysaatio@utu.fi
Rekisteriasioista vastaava henkilö
Apurahasihteeri Marjukka Sillanpää
puh. 029 450 4724
marjukka.sillanpaa@utu.fi
Rekisterin nimi
Apuraharekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Turun Yliopistosäätiö jakaa vuosittain apurahoja Turun yliopiston opettajille, tutkijoille,
tutkijaryhmille sekä jatko-opiskelijoille.
Henkilötietoja kerätään apurahahakemusten käsittelemistä sekä varojen jakamista varten.
Kerättyjä tietoja käytetään rekisterinpitäjän sisäiseen raportointiin.

Rekisterin tietosisältö

Apurahanhakijoista kerätään seuraavia tietoja:

 • hakijaa koskevat tiedot (nimi, syntymäaika, yhteystiedot, tiedot opinnoista ja
  suoritetuista tutkinnoista, aiemmat apurahat)
 • tietoja apurahan käyttökohteesta (väitöskirja-apuraha, post doc -apuraha, tutkimusapuraha, matka-apuraha)
 • tietoja apurahan maksamista varten (henkilötunnus, tilinumero)

Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukaisina tietolähteinä ovat apurahanhakijoiden antamat tiedot, jotka toimitetaan
rekisterinpitäjälle apurahahallinnon sähköisen tietojärjestelmän välityksellä.

Rekisteritietojen säännönmukainen luovutus

Apurahansaajien nimet ja tutkimusten otsikot ovat julkista tietoa.

Viranomaisilla on niille määrättyjen tehtävien hoitamiseksi oikeus saada tietoja rekisteristä ja
rekisteröidyistä. Tietoja luovutetaan rekisteristä seuraavasti:

 • Kansaneläkelaitos: sosiaaliturvaan liittyvät tiedustelut työskentelystä apurahalla
 • Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela): tiedot apurahan saajien työeläkevakuuttamista
  varten
 • Verohallinto: vuosi-ilmoitus niistä yksittäisille henkilöille myönnetyistä apurahoista, joiden määrä on vähintään 1.000 €
 • Viranomaisten tiedustelut koskien tietylle henkilölle myönnettyjä apurahoja

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjällä on apurahahallinnon sähköinen tietojärjestelmä. Arkistointiaika sähköisessä järjestelmässä on enintään 10 vuotta.

Apurahahallinnon sähköisen tietojärjestelmän käyttöoikeudet on rajattu rekisterinpitäjän
sisällä apurahoista vastaaville tahoille. Tietojärjestelmän tuottamia tietoja, muita rekisterin
sähköisesti käsiteltäviä tietoja sekä niiden varmuuskopioita säilytetään asianmukaisesti
suojattuina pilvipalvelussa.

Rekisteröidyn informointi

Rekisteröityä informoidaan henkilötietolain soveltamisesta tämän hakiessa apurahaa
rekisterinpitäjän käytössä olevan apurahahallinnon sähköisen tietojärjestelmän välityksellä.

Tarkastusoikeus

Apurahanhakijalla on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset
seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Apurahanhakija voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai
kirjallisesti ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Tiedon korjaaminen

Apurahanhakija voi pyytää tiedon korjaamista. Rekisterinpitäjä korjaa virheelliset tiedot tai
täydentää puutteelliset tiedot. Apurahanhakija voi esittää tiedon korjaamista koskevan pyynnön rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä käsittelee pyynnön viipymättä.

Rekisteritietojen poistaminen ja siirtäminen

Rekisteröidyllä on oikeus peruttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn ja pyytää
rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot toimittaakseen ne toiselle rekisterinpitäjälle. Tiedot toimitetaan PDF-muodossa sähköpostilla rekisterissä olevaan sähköpostiosoitteeseen.


Henkilötietojen käsittelyssä ei käytetä automaattista tietojenkäsittelyä eikä profilointia.