Testamentilla tieteen tueksi

Yleishyödyllisille yhteisöille osoitetut testamentit ovat lisääntyneet. Syitä tähän on useita: Yksin asuvien ja lapsettomien talouksien määrä on lisääntynyt, kotitalouksien säästöt ovat kasvaneet, varallisuusarvot ovat nousseet ja ihmisten tietoisuus testamentin merkityksestä ja sen tekemisen tärkeydestä on lisääntynyt.

Yhä useampi ihminen on tietoinen siitä, mitä testamentilla saaduilla varoilla voidaan saada aikaan. Puhutaan testamenttien vaikuttavuudesta. Esimerkiksi Suomen yli 200 suurimman apurahasäätiön muodostaman yhdistyksen, Säätiöt ja rahastot ry:n, jäsenten varallisuudesta suurin osa on muodostunut testamenttilahjoituksista. Yhdistyksen jäsenet jakoivat vuonna 2020 tieteelle ja taiteelle apurahoja 564 miljoonaa euroa.

Aiemmintestamenttien saajayhteisöt eivät juuri ”mainostaneet” mahdollisuutta vastaanottaa testamentti. Riitti, että yhteisö vaalii hyvää mainettaan ja hyvien töiden luotetaan puhuvan puolestaan; apurahojen jakotilaisuuksista ja uusista testamenttilahjoituksista on tiedotettu. Näin uskotaan ja toimitaan edelleenkin: saajayhteisön maine ja luottamus onkin ensiarvoisen tärkeää.

Viime vuosina monet yleishyödylliset yhteisöt ovat alkaneet aktiivisesti tiedottamaan testamentin vastaanoton mahdollisuudesta. Tietoisuuden lisääminen on hyvä asia. Testamentin tekijä voi näin myös etsiä itselleen sopivan tuen kohteen.

Yliopistoyhteisössä testamenteilla on ollut Turussa pitkät perinteet – onhan lahjoitusvaroin perustettu yliopisto, vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle, Turun yliopiston dna:ssa.

Covid19 ja ilmastonmuutos ovat merkinneet monilla tavoin elämän, ehkä arvojenkin muuntumista. Tieteen merkitys ilmiöiden ja asioiden selvittämisessä ja ratkaisemisessa on korostunut. Tiedotusvälineissä monialaisen Turun yliopiston asiantuntijat ovat aktiivisesti esillä vaikuttamassa ja selvittämässä monimutkaisia ilmiöitä. Tämä edellyttää yksilötasolla intensiivistä paneutumista omalle erikoisalalle sekä myös kykyä saada apurahoja oman tutkimuksen rahoittamiseksi.

Turun Yliopistosäätiölle jätetyistä apurahahakemuksista vain noin 15 prosentille voidaan tehdä myönteinen apurahapäätös. Tutkimukselle on koko ajan sekä tarvetta että rahoitusvajetta!

Yliopistosäätiössä vastaanotetuista testamenttivaroista muodostetaan lähes poikkeuksetta oma nimikkorahasto. Se merkitsee käytännössä omaa ”korvamerkittyä” varallisuuserää, jolle lasketaan vuosittain säätiön koko sijoitusomaisuuden tuotto ja josta rahaston apurahat maksetaan. Myös sijoitusten kulut ja hallinnon kulut jaetaan jo lähes sadan säätiön nimikkorahaston kesken niiden suuruuden suhteessa.

Nimikkorahastojärjestelmän avulla säätiö saa myös suursijoittajan edut ja voi toimia muutoinkin hyvin kustannustehokkaasti. Muodostettu testamenttirahasto säilyy ”ikuisesti” eli pääomaan ei kosketa ja tuotto jaetaan apurahoina.

Keitä ovat yliopistoyhteisölle testamentin tehneet? Yliopistosäätiön nettisivuilla on tarinoita testamentintekijöistä sekä nimikkorahastojen esitteitä. Testamentin tekijät ovat hyvin monipuolinen joukko. On lapsettomia yhden hengen talouksia ja aviopareja, joilla ei ole lähisukulaisia. Useinkaan heillä ei ole yhteyttä Turun yliopistoon, mutta on vahva usko yliopiston rooliin yhteiskuntaa eteenpäin vievänä voimana.

Yksi ryhmä on yliopiston palveluksessa ja tieteen parissa työskennelleet, jotka ovat vakuuttuneet tutkimuksen ja opetuksen merkityksestä.

Kolmas ja lisääntyvä ryhmä on Turun yliopistossa koulutuksensa saaneet – alumnit – jotka kiitollisina saamistaan elämän eväistä haluavat ”maksaa takaisin”. Tämä amerikkalainen ajattelutapa ei ole kovin syvälle juurtunut Suomessa, mutta perheiden varallisuusasemien lisääntyessä yliopistoyhteisölle suunnattujen testamenttimääräysten ja esimerkiksi perhekohtaisten nimikkorahastojen odotetaan lisääntyvän.

Turun yliopisto haluaa olla rakentamassa hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta. Yliopistossa tehdään tutkimusta, jota maailma tarvitsee, etsitään monitieteisesti innovatiivisia ratkaisuja aikamme suuriin haasteisiin. Turun yliopisto lupaa tehdä parhaansa niiden tuomiseksi osaksi ihmisten arkea.

Voimme ilolla todeta, että tästä Turun yliopisto myös tunnetaan. Aiemmin tänä vuonna Turun yliopisto todettiin maineeltaan Suomen parhaaksi yliopistojen yhdessä tilaamassa selvityksessä. Yliopisto hoitaa perustehtävänsä erinomaisesti: tutkimus on korkealaatuista ja tarjoamme laadukasta koulutusta.

Tähän kaikkeen tarvitsemme kumppaneita ja tukijoita. Testamenttilahjoitus Turun Yliopistosäätiölle on vaikuttava lahjoitus Turun yliopistolle.

PEKKA KANERVISTO
Turun Yliopistosäätiön asiamies

JUKKA KOLA
Turun yliopiston rehtori