Humanistiset tieteet, kasvatustieteet, yhteiskuntatieteet

 • Rahasto on perustettu Aili Aleksandra Heimon Turun Yliopistosäätiölle testamentilla määräämällä omaisuudella.
 • Rahaston tuottoa käytetään Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa suoritettavan tieteellisen tutkimustyön tukemiseen.
 • 429 942 € / 13 373 €
 • Rahastoesite (pdf)
 • Rahaston pääoman muodostaa professori Annikki Koskensalon vuonna 2011 Turun Yliopistosäätiölle tekemä lahjoitus.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopistoa jakamalla apurahoja vieraiden kielten, erityisesti saksan kielen, didaktiikan tieteelliseen tutkimukseen ja siihen liittyviin matkoihin, kansainvälisten symposiumin järjestämiseen ja ulkomaisten luennoitsijavieraiden kutsumiseen kasvatustieteiden tiedekunnassa.
 • 33 466 € / 1 040 €
 • Rahastoesite (pdf)
Kuva: Turun yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta
 • Rahasto on perustettu Eeva Karpaksen Turun Yliopistosäätiölle tekemällä lahjoituksella.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopiston suomen kielen ja sen sukukielten, kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen sekä yhteiskuntatieteiden alojen tutkimustyötä.
 • 126 365 € / 3 930 €
 • Rahastoesite (pdf)
Mynämäen Korvensuun kansakoulun oppilaat 1941–1942. Eeva Karpas on kuvan vasemmassa laidassa. Oppilaiden joukossa on myös Muolaasta 1939 evakuoituja lapsia. Urho Mäkirinnan albumista.
 • Rahasto on perustettu kouluneuvos Eeva Matinollin testamenttivaroin.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Suomen historian tutkimusta.
 • 1 532 899 € / 47 680 €
 • Rahastoesite (pdf)
 • Rahasto on perustettu professori Erkki Aspin muistoksi ja sen pääoman muodostavat eri yksityishenkilöiden ja yhteisöjen Turun Yliopistosäätiölle tekemät lahjoitukset.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopistoa jakamalla nuoren tutkijan apurahoja tai muuten tukemalla väitöskirjatutkimusta/kansainvälistä tutkijavaihtoa Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sosiologian laitoksella. Myös rahaston pääomaa voidaan jakaa, mikäli se jonakin vuonna katsotaan tarpeelliseksi apurahajaon toteuttamiseksi.
 • 11 727 € / 357 €
 • Rahastoesite (pdf)
 • Rahasto on perustettu Turun Yliopistosäätiöön sulautuneen Eurooppasäätiön pääomalla
 • Rahaston tuotolla tuetaan Euroopan integraatioon sekä sen taloudelliseen ja poliittiseen historiaan liittyvää tutkimusta
 • 177 992 € / 5 377 €
 • Rahastoesite (pdf)
 • Rahasto on perustettu Benito Casagranden 50-vuotismerkkipäivän yhteydessä saaduin lahjoitusvaroin; Irma ja Benito Casagrande sekä Kiinteistö Oy Casagrandentalo ovat peruspääoman lahjoittamisen jälkeen kartuttaneet rahaston pääomaa useampaan kertaan.
 • Rahaston tuotosta ja pääomasta jaetaan määrä- ja apurahoja Turun yliopistossa tapahtuvan italian kielen ja kulttuurin, kasvatustieteen opetuksen ja tutkimuksen sekä Suomen ja Italian välisen Turun yliopiston kautta tapahtuvan kulttuurivaihdon tukemiseen. Rahaston tuotosta ja pääomasta jaetaan määrä- ja apurahoja myös Turun yliopistossa tapahtuvan kulttuurihistoriallisten rakennusten ja rakennetun ympäristön historian, taidehistorian, rakennustapojen ja arkkitehtuurin tutkimukseen.
 • 108 282 € / 3 340 €
 • Rahastoesite (pdf)
Benito ja Irma Casagrande. Kuva: Benito Casagrande.
 • Rahasto on perustettu professori Kari Salavuon muistoa kunnioittaneiden yksityishenkilöiden ja yhteisöjen lahjoittamilla varoilla.
 • Rahaston tuotolla ja pääomalla tuetaan Turun yliopistossa tehtävää sosiaalipolitiikan alan tutkimusta, ensisijaisesti nuorten tutkijoiden ulkomailla suorittamaa työtä.
 • 6 527 € / jaetaan seuraavan kerran vuonna 2024
 • Rahastoesite (pdf)
 • Rahasto on perustettu rehtori Keijo Virtasen 60-vuotismerkkipäivän 28.8.2005 yhteydessä häntä muistaneiden yksityishenkilöiden ja yhteisöjen Turun Yliopistosäätiölle lahjoittamin varoin.
 • Rahaston tuotoilla ja pääomalla tuetaan Turun yliopistossa tehtävää muuttoliikkeisiin ja muihin vuorovaikutusprosesseihin kohdistuvaa tutkimustyötä jakamalla apurahoja nuorille tutkijoille.
 • 29 636 € / 878 €
 • Rahastoesite (pdf)
 • Rahasto on perustettu Kirsti ja Arto Siitosen Turun Yliopistosäätiölle tekemällä lahjoituksella.
 • Rahaston tuotosta jaetaan kannustusstipendejä Turun yliopistossa opintojaan suorittaville kansainvälisille opiskelijoille, jotka edistyvät hyvin akateemisen suomen kielen opinnoissaan.
 • 12 606 € / 381 €
 • Rahastoesite (pdf)
 • Rahasto on perustettu kauppaneuvos Matti Koivurinnan 75-vuotismerkkipäivän 22.9.2006 yhteydessä häntä muistaneiden yksityishenkilöiden ja yhteisöjen Turun Yliopistosäätiölle lahjoittamilla varoilla.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopistossa tehtävää kaupunkikulttuuriperinteeseen liittyvää arkeologista tutkimustyötä antamalla apu- ja määrärahoja nuorille tutkijoille.
 • 49 718 € / 1 546 €
 • Rahastoesite (pdf)
 • Rahasto on perustettu professori Osmo Ikolan 70-vuotismerkkipäivän yhteydessä saaduilla lahjoitusvaroilla; rahaston pääoma on karttunut myöhemmillä lahjoituksilla.
 • Rahaston tuotosta jaetaan vuosittain tunnustusapuraha parhaasta edellisenä kalenterivuonna Turun yliopistossa hyväksytystä suomen kieltä tai sen sukukieliä käsittelevästä pro gradu -tutkielmasta.
 • 35 159 € / 1 093 €
 • Rahastoesite (pdf)

Osmo Ikola pitämässä juhlapuhetta Turun linnassa. Kuva kirjasta Oppia ikä kaikki: muisteloita yliopistomiehen taipaleelta. Turun Sanomat, Turku 1993.
 • Rahasto on perustettu professori Pekka Niemen Turun Yliopistosäätiölle tekemällä lahjoituksella.
 • Rahaston tuotoilla ja pääomalla tuetaan psykologian alan jatko-opiskelijoiden ja post doc -tutkijoiden Turun yliopistossa tekemää tutkimustyötä.
 • 171 446 € / 5 321 €
 • Rahastoesite (pdf)
Toivo, Pentti ja Hilja Tarkkanen. Kuva Pentti Tarkkasen kotialbumista.
 • Rahasto on perustettu rehtori Pulmu Tilviksen testamenttivaroin.
 • Rahaston tuotoilla tuetaan nuorten tutkijoiden Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa tekemää tutkimustyötä.
 • 252 533 € / 7 855 €
 • Rahastoesite (pdf)
Pulmu Tilvis (eturivissä keskellä) opiskelijoidensa ympäröimänä. Kuva teoksesta Vapaalle tieteelle, Turun Yliopistosäätiö 2006.
 • Rahasto on perustettu Tauno Nurmelan muistorahastoon lahjoitetuilla varoilla.
 • Rahaston tuottoa käytetään romaanisen filologian alan tieteellisen työn ja siihen liittyvän muun toiminnan tukemiseen.
 • 60 030 € / 1 813 €
 • Rahastoesite (pdf)
Rehtori Tauno Nurmela Turun yliopiston suuressa auditoriossa 1961. Kuva Matti Nurmelan albumista.
 • Rahasto on perustettu professori Timo Soikkasen eläkkeelle jäämisen yhteydessä kerätyillä lahjoituksilla.
 • Rahaston tuotolla tuetaan jakamalla apurahoja Turun yliopiston politiikan tutkimuksen pro gradu -tutkielmien tekemiseen liittyvien kustannusten, esimerkiksi arkistomatkojen, kaukolainojen, materiaalihankintojen tai muiden kulujen kattamiseen. Rahastosta voidaan myöntää myös matka-apurahoja väitöskirjatutkijoille ulkomaille suuntautuviin kongressi- ja tutkimusmatkoihin.
 • 13 234 € / 408 €
 • Rahastoesite (pdf)
Mika Rantasen karikatyyri Timo Soikkasesta ”Herra se on herrallakin!” vuodelta 2001.
 • Rahasto on perustettu TS-Yhtymä Oy:n lahjoitusvaroin; myöhemmin TS-Yhtymä ja sen tytäryhtiöt ovat kartuttaneet rahaston pääomaa useana vuotena.
 • Rahaston tuotoilla tuetaan Turun yliopistossa suoritettavaa viestintäalan ja yhteiskuntaelämän tutkimusta Turun Sanomien omaksumien arvojen ja tavoitteiden mukaisesti.
 • 1 119 018 € / 34 775 €
 • Rahastoesite (pdf)
Kuva: Markus Kivistö 2013
 • Rahaston pääoman muodostavat Turun Kestävän Kehityksen säätiön ja Turun Kestävän Kehityksen yhdistyksen Turun Yliopistosäätiölle lahjoittamat varat.
 • Rahaston tarkoituksena on edistää kestävän kehityksen tutkimusta ja opetusta Turun yliopistossa. Rahaston tuotolla tuetaan kiertotaloutta, kotitalouksien käyttäytymistä ja työllistävän toiminnan sosiaalisia, taloudellisia ja alueellisia vaikutuksia koskevaa tutkimusta. Apurahat kohdennetaan pääasiassa pro gradu -tutkielmien tekemiseen.
 • 113 149 € / 3 414 €
 • Rahasto on perustettu Tutoris Oy:n Turun Yliopistosäätiölle tekemällä lahjoituksella.
 • Rahaston tuotolla tuetaan logopedian tutkimusta Turun yliopistossa.
 • 8 305 € / 252 €
 • Rahastoesite (pdf)
Tutoris Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Laura Juvala.
 • Rahasto on perustettu V. A. Koskenniemen satavuotissyntymäpäivän kunniaksi Turun Yliopistosäätiön rahastoon asettamin varoin.
 • Rahaston tuotosta jaetaan vuosittain apurahoja Turun yliopiston kotimaisen kirjallisuuden alan ansiokkaille tutkijoille.
 • 62 825 € / 1 954 €
 • Rahastoesite (pdf)
Turun yliopiston arkisto
 • Rahasto on perustettu Kerttu Metsärannan Turun Yliopistosäätiölle tekemällä lahjoituksella.
 • Rahaston tuotolla tuetaan kasvatustieteellistä ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta.
 • 786 769 € / 11 885 €