Matemaattiset tieteet, luonnontieteet ja tekniikka

 • Rahasto on perustettu Aloha ja Reino Alavan testamenttivaroin.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopistossa suoritettavaa kasvisystematiikan (mukaan lukien sienet ja jäkälät) ja genetiikan ja genomiikan alojen tutkimustyötä sekä jatko-opintoja.
 • 434 496 € / 13 449 €
 • Rahastoesite (pdf)
 • Rahasto on perustettu vuonna 1943 Heikki Huhtamäen Turun Yliopistolle tekemällä lahjoituksella; rahaston varat ovat Turun Yliopiston valtiollistamisen yhteydessä siirtyneet Turun Yliopistosäätiölle.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopistossa tehtävää ravintoaineisiin ja ravitsemukseen liittyvää tutkimusta.
 • 64 729 € / 2 013 €
 • Rahastoesite (pdf)
 • Rahasto on perustettu yksityishenkilöiden ja yhteisöjen professori Kauko Mansikan muistolle osoitetuilla lahjoitusvaroilla.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopiston teoreettisen fysiikan alan nuorten tutkijoiden tutkimustyötä tai jatko-opintoja.
 • 12 810 € / 398 €
 • Rahastoesite (pdf)
 • Rahasto on perustettu Myllytorpparahaston (1983) perustajien, Katri Posion sekä Suoma ja Martta Kallion lahjoituksen jäljellä olevan pääoman sekä Lapin tutkimuslaitos Kevon 50-vuotisjuhlavuonna 2008 toteutetun keräyksen tuotolla.
 • Rahaston tuotosta ja pääomasta jaetaan nuorille tutkijoille ja opiskelijoille matka- ja tutkimusapurahoja Lapin tutkimuslaitos Kevolla työskentelyyn. Tuottoa ja pääomaa voidaan käyttää myös kansainvälisten erikoiskurssien järjestämiseen Kevolla sekä muihinkin edellä mainittuihin kohteisiin verrattaviin tarkoituksiin.
 • 84 889 € / 2 644 €
 • Rahastoesite (pdf)
 • Rahaston pääoman muodostaa dosentti, tiedetoimittaja Leena Tähtisen kuoleman 15.11.2009 jälkeen häntä muistaneiden ystävien, kollegoiden ja yhteisöjen Turun Yliopistosäätiölle lahjoittamat varat.
 • Rahaston tuotoilla ja pääomalla tuetaan Turun yliopistossa tehtävää tähtitieteen alan nuorten tutkijoiden tutkimustyötä jakamalla pienehköjä apurahoja ensisijaisesti kongressi- ja tutkimusmatkoihin ja tutkimustyön tekemiseen ulkomailla.
 • 37 809 € / 1 170 €
 • Rahastoesite (pdf)
 • Rahaston pääoman muodostaa Leo Takalon testamentin mukaisesti Turun Yliopistosäätiön lahjoitettu omaisuus.
 • Rahaston tuotoilla tuetaan Turun yliopistossa suoritettavaa tähtitieteen alan tutkimusta. Apurahoja voidaan jakaa Turun yliopistossa maisterintutkinnon suorittaneille jatko-opiskelijoille, jotka ovat Suomen kansalaisia.
 • 96 027 € / 2 929 €
 • Rahastoesite (pdf)
 • Leo Takalon rahastolla tuetaan tähtitieteen tutkimusta
 • Rahasto on perustettu Turun Yliopistosäätiön juhlavuotena 2024. Yliopistosäätiö perusti 50-vuotisen olemassaolonsa kunniaksi Turun yliopiston kaikille tiedekunnille oman nimikkorahaston ja siirsi Yleisrahastostaan 500 00 euron pääoman.
 • Rahastosta myönnetään apurahoja Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa tapahtuvaan tutkimukseen ja opetukseen. Rahaston varoja voidaan käyttää myös tiedekunnan yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen edistämiseen.
 • Rahasto on perustettu professori emeritus Pentti Kososen lahjoittamalla merkkipäiväkeräyksestä saaduilla varoilla.
 • Rahaston tuotolla ja pääomalla tuetaan Turun yliopistoa jakamalla vuosittain kannustusstipendejä korkeatasoisille kemian oppiaineen väitöskirjoille sekä pro gradu -töihin, joista saatu arvosana on vähintään magna cum laude abrobatur. Stipendit jaetaan ensisijaisesti epäorgaanisen ja analyyttisen kemian (materiaalitiede) alueella tehdyistä tutkimuksista.
 • 5 849 € / 201 €
 • Rahastoesite (pdf)
 • Rahasto on perustettu tutkimuslaitoksen asemanhoitajan kuvaamien Seiliä esittävien postikorttien myyntituloilla; rahaston pääomaa on myöhemmin kartutettu postikorttien myyntituloilla sekä muilla lahjoituksilla.
 • Rahaston tuotolla ja pääomalla tuetaan Turun yliopiston tutkimusta Itämerellä ja saaristossa, yliopisto-opetusta ja yliopiston yhteiskunnallista vaikuttamista. Rahasto voi myös auttaa tutkimuslaitteistojen hankintoja ja ylläpitoa.
 • 33 342 € / 842 €
 • Rahastoesite (pdf)
 • Rahaston pääoman muodostaa sille lahjoitetut varat. Rahasto voi myös vastaanottaa testamentti- ja muita lahjoituksia.
 • Rahaston pääomaa ja sen tuottoa käytetään tukemaan Turun yliopistoa jakamalla apurahoja Turun yliopistossa suoritettavaan ja teknillisessä tiedekunnassa tapahtuvaan tutkimukseen ja opetukseen. Rahaston varoja voidaan käyttää myös tiedekunnan yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen edistämiseen ja opiskelijakulttuurin kehittämiseen.
 • 63 970 € / 102 €
 • Tekniikan tukirahasto | Turun yliopisto (utu.fi)
 • Rahaston pääoman muodostavat Turun Kestävän Kehityksen säätiön ja Turun Kestävän Kehityksen yhdistyksen Turun Yliopistosäätiölle lahjoittamat varat.
 • Rahaston tarkoituksena on edistää kestävän kehityksen tutkimusta ja opetusta Turun yliopistossa. Rahaston tuotolla tuetaan kiertotaloutta, kotitalouksien käyttäytymistä ja työllistävän toiminnan sosiaalisia, taloudellisia ja alueellisia vaikutuksia koskevaa tutkimusta. Apurahat kohdennetaan pääasiassa pro gradu -tutkielmien tekemiseen.
 • 113 149 € / 3 414 €
 • Rahasto on perustettu emeritusprofessori Veikko Nurmikon vuonna 1997 lahjoittamien taulujen myyntituloilla ja myyntikampanjaan liittyvillä yrityksien lahjoitusvaroilla.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopiston biokemian, elintarvikekemian ja biotekniikan alojen jatko-opiskelijoiden tekemää tutkimustyötä.
 • 78 474 € / 2 440 €
 • Rahastoesite (pdf)
 • Rahasto on perustettu Wallac Oy:n Turun Yliopistosäätiölle lahjoittamilla varoilla; Wallac Oy on kartuttanut rahaston pääomaa myöhemmillä lahjoituksilla.
 • Rahaston tuottoa ja lahjoituksia käytetään Turun yliopistossa suoritettavan biokemiallisten ja kliiniskemiallisten analyysimenetelmien ja laitteiden tutkimisen, kehittämisen ja soveltamisen tukemiseen.
 • 456 443 € / 14 197 €
 • Rahastoesite