Lääketiede

 • Rahasto on perustettu Aarre ja Rakel Aallon testamenttivaroin.
 • Rahaston tuotolla ja pääomalla tuetaan Turun yliopistossa tehtävää sisätautien, erityisesti syövän ja verisuonitautien tutkimustyötä.
 • 242 803 € / 7 393 €
 • Rahastoesite (pdf)
Aarre ja Rakel Aalto. Pekka Piilosen albumista.
 • Rahasto on perustettu sairaanhoitaja Aino Lidmanin Turun Yliopistosäätiölle testamentilla määräämällä omaisuudella.
 • Rahaston tuottoa käytetään Turun yliopiston lastenklinikalla suoritettavan lastentautien tieteellisen tutkimustyön edistämiseksi.
 • 134 008 € /4 168 €
 • Rahastoesite (pdf)
Aino Lidman työnsä äärellä. Lasarettimuseo.
 • Rahasto on perustettu Airi Johanssonin testamentilla Turun Yliopistosäätiölle määräämällä omaisuudella.
 • Rahaston tuottoa käytetään ruuansulatuselinten sairauksien kirurgisiin tutkimuksiin.
 • 135 294 € / 4 208 €
 • Rahastoesite (pdf)
Airi Johansson työnsä ääressä. Turun Sanomien arkisto.
 • Rahasto on perustettu apulaisprofessori Allan Ahon 60-vuotismerkkipäivän yhteydessä kerätyn muotokuvarahaston käyttämättä jääneillä, Turun Yliopistosäätiölle lahjoitetuilla varoilla; rahastoa on myöhemmin kartuttanut merkittävillä lisälahjoituksilla apulaispoliisimestari Viljo Lehtonen.
 • Rahaston tuotosta ja pääomasta tuetaan ortopedian, traumatologian ja luukasvainten tutkimusta Turun yliopistossa.
 • 237 877 € / 7 184 €
 • Rahastoesite (pdf)
 • Rahasto on perustettu Anna-Liisa Holvimaan testamentilla Turun Yliopistosäätiölle määrämällä omaisuudella.
 • Rahaston tuotosta tuetaan syöpätutkimusta ja opetustoimintaa
 • 392 897 € / 12 220 €
 • Rahastoesite (pdf)
 • Rahasto on perustettu professori Antero Kasasen muistorahastoon lahjoitetuin varoin.
 • Rahaston tuotolla tuetaan sisätautien, nimenomaan munuaistautien ja lääketieteellisen etiikan tutkimusta Turun yliopistossa.
 • 45 944 € / 1 429 €
 • Rahastoesite (pdf)
 • Rahasto on perustettu Asta Aaltosen testamenttivaroin.
 • Rahaston tuotolla tuetaan lääketieteen opiskelijan tai nuoren tutkijan suorittamaa syöpätutkimusta.
 • 229 304 € / 7 132 €
 • Rahastoesite (pdf)
 • Rahasto on perustettu professori Eero Talan 60-vuotismerkkipäivän yhteydessä toteutetun keräyksen tuottamin varoin; rahaston pääomaa on myöhemmin kartutettu professori Talan muistolle tehdyin lahjoituksin.
 • Rahaston varoista jaetaan tukea kerran kolmessa vuodessa järjestettävän Eero Tala -luennon ulkomaisen luennoitsijan kulujen kattamiseen.
 • 56 094 € / 1 748 €
 • Rahastoesite (pdf) | Fund brochure (pdf)
 • Rahasto on perustettu professori Eeva Nordmanin muotokuvakeräyksestä käyttämättömäksi jääneillä varoilla hänen siirryttyään eläkkeelle vuonna 1996; rahaston pääomaa on kartutettu myöhemmillä merkkipäiväonnittelujen tuotoilla.
 • Rahaston tuotoilla tuetaan Turun yliopistossa suoritettavaa onkologian ja sädehoidon alan tutkimusta painottaen sädehoitotutkimusta.
 • 38 554 € / 1 199 €
 • Rahastoesite (pdf)
 • Rahasto on perustettu siirtämällä Lounais-Suomen allergiatutkimussäätiössä lakkautetun Ulla ja Kari-Pekka Wilskan nimikkorahaston varallisuus Turun Yliopistosäätiöön perustettuun Erkka Valovirta -allergiatutkimusrahastoon
 • Rahaston tuotolla tuetaan allergioiden ja astman, sekä niiden syiden ja niiden aiheuttamien sairauksien tutkimusta. Apuraha voidaan jakaa vuosittain.
 • Lasten ja nuorten allergioihin ja astmaan liittyvä väitöskirjatyön apuraha jaetaan kolmen vuoden välein. Tällöin etusijalla on lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen ja urheilun edistämiseen liittyvä tutkimustyö.
 •  185 837 € / 5 780 €
 • Rahasto on perustettu professori Erkki Tammisalon 60-vuotismerkkipäivän yhteydessä kerätyn muotokuvarahaston käyttämättä jääneillä varoilla.
 • Rahaston tuotolla tuetaan hammaslääketieteellisen diagnostiikan tutkimusta Turun yliopistossa.
 • 30 483 € / 911 €
 • Rahastoesite (pdf)
 • Rahasto on perustettu F. Hoffmann La Roche & Co AG:n ja Roche Oy:n Turun Yliopistosäätiölle lahjoittamin varoin.
 • Rahaston tuotolla ja pääomalla tuetaan Turun yliopistossa suoritettavaa virusopin alan tutkimusta.
 • 30 890 € / 960 €
 • Rahastoesite (pdf)
 • Rahasto on perustettu Toivo Kalle Parten Turun Yliopistosäätiölle testamenttaamalla omaisuudella.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopistossa toimivien, ensisijaisesti nuorten tutkijoiden tekemää syöpä- tai muun lääketieteen alan tutkimustyötä.
 • 436 425 € / 13 568 €
 • Rahastoesite (pdf)
 • Rahasto on perustettu Johanna Tuomelan muistoksi eri henkilöiltä ja yhteisöiltä saatujen lahjoitusten varoista. Rahasto sai merkittävän pääomalisäyksen vuonna 2023, kun Johanna Tuomelan täti Kaija Paunonen testamenttilahjoitus kartutti rahastoa yli 200 000 eurolla.
 • Rahaston tuotolla ja pääomalla tuetaan Turun yliopistossa tehtävää syöpätutkimusta.
 • 309 867€ / 6 171 €
 • Rahastoesite (pdf)
 • https://www.yliopistosaatio.fi/johanna-tuomelan-rahastoon-merkittava-lahjoitus/
Kuva: Johanna Tuomela työnsä äärellä. Kuvaaja Markku Saari.
 • Rahasto on perustettu John Viktor Pelanderin Turun Yliopistosäätiölle testamentilla määräämällä omaisuudella; Lars-Olof Robert Stigell on myöhemmin kartuttanut rahaston pääomaa testamenttilahjoituksellaan.
 • Rahaston tuottoa käytetään sydän- ja verisuonitautien tutkimuksen edistämiseen.
 • 3 893 552 € / 119 197 €
 • Rahastoesite (pdf)
 • Rahasto on perustettu professori Kalliomäen muistoksi rahastolle lahjoitetuin varoin.
 • Rahaston tuotto ja harkinnan mukaan pääomaa käytetään Turun yliopistossa suoritettavan kliinisen sisätautiopin tutkimuksen tukemiseen.
 • 78 864 € / 2 434 €
 • Rahastoesite (pdf)
 • Rahasto on perustettu Kerttu ja Jarl Lyyvaaran Turun Yliopistosäätiölle lahjoittamin varoin.
 • Rahaston tuottoa käytetään Turun yliopistossa suoritettavan Parkinsonin taudin ja dementian tutkimuksen edistämiseen.
 • 131 494 € / 4 090 €
 • Rahastoesite (pdf)
 • Rahasto on perustettu Kerttu Mäkelän testamentilla Turun Yliopistosäätiölle määräämällä omaisuudella.
 • Rahaston tuotolla tuetaan leukemian ja rintasyövän tutkimusta. Apurahat myönnetään pääasiassa nuorille tutkijoille.
 • 1 058 044€ / 32 910 €
 • Rahastoesite (pdf)
 • Rahasto on perustettu professori emeritus Pekka Halosen Turun Yliopistosäätiölle osoittamin lahjoitusvaroin.
 • Rahaston tuotolla ja pääomalla tuetaan kliinisen virologian alan kansainvälisiin ja kansallisiin kokouksiin osallistumista.
 • 25 168 €  / 782 €
 • Rahastoesite (pdf)
 • Rahasto on perustettu Leila ja Reijo Alhon Yliopistosäätiölle testamenttaamin lahjoitusvaroin.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopistossa suoritettavaa lääketieteen tutkimusta, erityisesti sydän- ja verenkiertosairauksien tutkimusta ja hoidon kehittämistä sekä keuhkosyövän varhaiseen diagnostiikkaan liittyvää tutkimusta.
 • 1 264 971 € / 39 278 €
 • Rahastoesite (pdf)
 • Rahasto on perustettu Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan juhlavuotena 1993 järjestetyn kansalaiskeräyksen tuotolla, jonka tiedekunta lahjoitti Turun Yliopistosäätiölle; alumniyhdistys AMA on kartuttanut rahaston pääomaa myöhemmillä lahjoituksilla.
 • Rahaston tuotosta ja pääomasta jaetaan apurahoja ensisijaisesti nuorten tutkijoiden lääketieteellisen, hammaslääketieteellisen ja hoitotieteellisen tutkimustyön tukemiseen.
 • 62 569 € / 1 878 €
 • Rahastoesite (pdf)
 • Rahasto on perustettu Turu Yliopistosäätiöön sulautuneen Lounais-Suomen Allergiatutkimussäätiön pääomasta.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopistossa tehtävää allergia- ja astmatutkimusta
 • 61 618 € / 1 916 €
 • Rahasto on perustettu Maire ja Pentti Lindbergin testamentilla Turun Yliopistosäätiölle määräämällä omaisuudella.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopistossa tehtävää syöpätautien, erityisesti lasten syöpätautien tutkimusta.
 • 184 360 € / 5 765 €
 • Rahastoesite (pdf)
 • Rahasto on perustettu Margit Valveen Turun Yliopistosäätiölle tekemällä testamenttilahjoituksella.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopiston synnytys- ja naistentautiopin oppiaineessa ja klinikalla tehtävää syöpätutkimusta, kongressi- ja opintomatkoja sekä nuorten tutkijoiden tekemää tutkimustyötä, mm. väitöskirjoja
 • 46 295 € / 1 403 €
 • Rahastoesite (pdf)
 • Rahasto on perustettu Martta Pikarlan Turun Yliopistosäätiölle lahjakirjalla määräämällä omaisuudella.
 • Rahaston tuottoa käytetään nuorten sisätautiopin tutkijoiden tutkimustyön ja opiskelun tukemiseen Suomessa ja ulkomailla.
 • 912 505 € / 27 581 €
 • Rahastoesite (pdf)
 • Rahasto on perustettu Martti Ruolan Turun Yliopistosäätiölle lahjoittamilla varoilla.
 • Rahaston tuottoa käytetään Turun yliopistossa tehtävän lääketieteellisen tutkimuksen tukemiseen.
 • 58 732 € / 1 820 €
 • Rahastoesite (pdf)
 • Syöpätauteihin liittyvä tutkimustyö
 • 547 452 € / 17 028 €
 • Rahastoesite (pdf)
 • Rahasto on perustettu Pekka Halmeen testamenttilahjoituksen varoilla
 • Rahaston tuotolla tuetaan sydän- ja verisuonitautien sekä diabeteksen tutkimusta
 • 1 331 356 € / 41 290 €
 • Turun Sanomat 10.9.2018
 • Rahasto on perustettu Pentti ja Tyyni Ekbomin testamenteilla Turun Yliopistosäätiölle määräämin varoin.
 • Rahaston tuottoa käytetään Turun yliopistossa tehtävään syöpään ja syövän torjuntaan liittyvän tieteellisen tutkimustyön tukemiseen.
 • 513 608 € / 15 975 €
 • Rahastoesite (pdf)
 • Rahasto on perustettu Jouni Peltosen Turun Yliopistosäätiölle testamenttaamin lahjoitusvaroin.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopistoa jakamalla apurahoja perinnöllisten silmäsairauksien ja autoimmuunisysteemien häiriöistä johtuvien sairauksien (mm. reumasairaudet) tutkimustyöhön.
 • 104 335 € / 3 245 €
 • Rahastoesite (pdf)
 • Rahasto on perustettu Turun Yliopistosäätiölle lahjoitetuilla vuonna 1999 pidetyn 49. Pohjoismaisen kirurgikongressin käyttämättä jääneillä varoilla.
 • Rahaston tuotolla tuetaan pohjoismaista kirurgiayhteistyötä, mm. matka- ja vierailija-apurahojen muodossa.
 • 64 583 € / 2 008 €
 • Rahastoesite (pdf)
 • Rahaston pääoma muodostuu professori Päivi Polon muotokuvakeräyksen ylijäämästä syntyneistä rahavaroista.
 • Rahaston tuotolla tuetaan synnytys- ja naistentautiopin opetusta ja tutkimusta.
 • 9 972 € / ei jaeta vuonna 2024
 • Rahasto on perustettu Pro Nursing ry:n Turun Yliopistosäätiölle tekemällä lahjoituksella.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopiston toimintaa tukevaa käytännön hoitotyön kehittämistä, nuorten tutkijoiden hoitotieteellistä tutkimustyötä, ulkomaille suuntautuvia hoitotieteellisiä kongressi-, tutkimus- tai koulutusmatkoja sekä vierailevien hoitotieteen luennoitsijoiden ja tutkijoiden kutsumista.
 • 128 493 € / 3 926 €
 • Rahastoesite (pdf)
 • Rahasto on perustettu Turun Yliopistosäätiöön sulautuneen Sairaala Neo Säätiön pääomasta.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopistoa jakamalla apurahoja ortopediseen ja traumatologiseen tutkimukseen ja koulutukseen, erityisesti urheilu- ja liikuntavammojen diagnostiikkaan, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.
 • 39 153 € / 1 192 €
 • Rahasto on perustettu Sirkka-Liisa Peltosen Turun Yliopistosäätiölle testamenttaamalla omaisuudella.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopistossa suoritettavaa MS- ja muiden autoimmuunitautien tutkimusta sekä lasten verisairauksien tutkimusta.
 • 861 566 € / 26 318 €
 • Rahastoesite (pdf)
 • Rahasto on perustettu Tellervo Hakalan ja Kyllikki Hakalan testamentilla Turun Yliopistosäätiölle määräämällä omaisuudella.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopistossa opintojaan harjoittavia suomalaisia ja ulkomaalaisia vähävaraisia ja lahjakkaita lääketieteen opiskelijoita ja jatko-opiskelijoita.
 • 608 680 € / 18 932 €
 • Rahastoesite (pdf)
 • Rahasto on perustettu Tuula Kruutin testamentilla määräämällä omaisuudella.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopistossa suoritettavaa lääketieteen tutkimusta.
 • 191 862 € / 5 954 €
 • Rahasto on perustettu Vera Koivumäen Turun Yliopistosäätiölle lahjakirjalla sekä testamentilla lahjoittamilla varoilla.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopistoa jakamalla nuoren tutkijan apurahoja lääketieteellisen tiedekunnan vähävaraisille ja eteville opiskelijoille, jatko-opiskelijoille ja nuorille tutkijoille.
 • 1 536 960 € / 47 806 €
 • Rahastoesite (pdf)
Vera Koivumäki vuonna 1947. Kuva Ulla-Maija Loustin albumista.
 • Rahasto on perustettu agrologi Viktor Emil Heikkilän Turun Yliopistosäätiölle testamenttaamin lahjoitusvaroin.
 • Rahaston tuotto käytetään testamentin määräysten mukaisesti Turun yliopistossa suoritettavan reumatautien ja muiden autoimmuunisairauksien tutkimisen tukemiseen.
 • 123 164 € / 3 723 €
 • Rahastoesite (pdf)