Nimikkorahastot

Rahastoista suurimman Yleisrahaston lisäksi Turun Yliopistosäätiön hallinnassa on nimikkorahastoja, joiden säännöt määrittelevät apurahojen kohteet ja tieteenalat. Apurahat nimikkorahastoista julistetaan haettaviksi yleensä varsinaisten apurahojen jakojen yhteydessä. Nimikkorahastoja on yhteensä 90 kpl.

Nimikkorahastoihin ja yleisrahastoon voi tehdä rahalahjoituksia. Pankkitili FI87 1733 3000 0072 25. Viesti: Rahaston nimi. Rahankeräyslupa: RA/2021/1185.

Tiedot rahastoista on esitetty seuraavassa järjestyksessä:

Rahaston nimi (perustamisvuosi)

 • lyhyt historia ja syntytapa (testamentti, lahjoitus, keräys jne.)
 • tuen kohde/tarkoitus
 • pääoma tilinpäätöksessä 2022 / vuonna 2023 apurahoina jaettavissa oleva tuotto
 • rahastoesite (pdf)

Useille tieteenaloille suunnatut rahastot

Anna Mäkilän rahasto (1974)

 • Rahasto on perustettu Anna Mäkilän yksityiselle Turun Yliopistolle tekemän testamentin varoilla; rahaston varat ovat Turun Yliopiston valtiollistamisen yhteydessä siirtyneet Turun Yliopistosäätiölle.
 • Rahaston tuottoa käytetään Turun yliopistossa tehtävän tutkimus- ja opetustyön tukemiseen.
 • 54 961 € / 1 678 €
 • Rahastoesite (pdf)

Heikki Kestilän rahasto (1974)

 • Rahasto on perustettu Kestilän Pukimo Oy:n lahjoitusvaroilla vuonna 1942. Rahaston nimi tulee kauppaneuvos Heikki Kestilästä; rahaston varat ovat Turun Yliopiston valtiollistamisen yhteydessä siirtyneet Turun Yliopistosäätiölle.
 • Rahaston tuottoa jaetaan apurahoina yliopiston tutkijoille ja opettajille tieteellistä tutkimusta tai väitöskirjatyötä varten.
 • 150 552 € / jaetaan seuraavan kerran vuonna 2024
 • Rahastoesite (pdf)

Maija-Liisa ja Seppo Salaman rahasto (1997)

 • Rahasto on perustettu Maija-Liisa Salaman Turun Yliopistosäätiölle testamenttaamilla varoilla.
 • Rahaston tuottoa käytetään Turun yliopistossa edustettuina olevien oppiaineiden jatko-opintoja harjoittavien lahjakkaiden henkilöiden nuoren tutkijan apurahoiksi lisensiaattitutkielmien ja väitöskirjojen tekemiseen muusta ansiotyöstä vapaana.
 • 891 172 € / 27 209 €
 • Rahastoesite (pdf)

Maiju Havulinnan rahasto (1974)

 • Rahasto on perustettu opettajatar Maiju Havulinnan Turun Yliopistolle osoittamilla lahjoitusvaroilla; rahaston varat siirtyivät Turun yliopiston valtiollistamisen yhteydessä Turun Yliopistosäätiölle.
 • Rahaston tuotolla tuetaan nuorten lahjakkaiden naistutkijoiden Turun yliopistossa tekemää tutkimusta.
 • 156 609 € / 4 763 €
 • Rahastoesite (pdf)

 

 

Saaristomeren, yrittäjyyden, yritysjuridiikan ja lintujen tutkimuksen rahasto (2022)

 • Rahaston pääoman muodostaa Turun Yliopistosäätiön hallituksen puheenjohtajan Mikko Heinosen 50-vuotispäivän merkkipäivälahjoitukset.
 • Rahaston tuotoilla tuetaan saaristomeren, yrittäjyyden, yritysjuridiikan ja lintujen tutkimusta.
 • 50 957 € / 630 €

Varsinais-Suomen YH-rahasto (2020)

 • Rahasto on perustettu Länsi-Suomen Yleishyödyllisen Asuntosäätiön lahjoittamilla varoilla.
 • Rahaston tuotolla ja pääomalla tuetaan Turun yliopistoa jakamalla apurahoja Turun yliopistossa tehtävään asuntopolitiikan tutkimiseen.
 • 212 185 € / –
 • Rahastoesite (pdf)

Humanistiset tieteet, kasvatustieteet, yhteiskuntatieteet

Aili Heimon rahasto (1992)

 • Rahasto on perustettu Aili Aleksandra Heimon Turun Yliopistosäätiölle testamentilla määräämällä omaisuudella.
 • Rahaston tuottoa käytetään Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa suoritettavan tieteellisen tutkimustyön tukemiseen.
 • 433 819 € / 13 244 €
 • Rahastoesite (pdf)

Annikki Koskensalon rahasto (2011)

 • Rahaston pääoman muodostaa professori Annikki Koskensalon vuonna 2011 Turun Yliopistosäätiölle tekemä lahjoitus.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopistoa jakamalla apurahoja vieraiden kielten, erityisesti saksan kielen, didaktiikan tieteelliseen tutkimukseen ja siihen liittyviin matkoihin, kansainvälisten symposiumin järjestämiseen ja ulkomaisten luennoitsijavieraiden kutsumiseen kasvatustieteiden tiedekunnassa.
 • 33 768 € / 1 015 €
 • Rahastoesite (pdf)

Eeva Karpaksen rahasto (1997)

 • Rahasto on perustettu Eeva Karpaksen Turun Yliopistosäätiölle tekemällä lahjoituksella.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopiston suomen kielen ja sen sukukielten, kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen sekä yhteiskuntatieteiden alojen tutkimustyötä.
 • 127 505 € / 3 893 €
 • Rahastoesite (pdf)

 

Eeva Matinollin rahasto (2021)

 • Rahasto on perustettu kouluneuvos Eeva Matinollin testamenttivaroin.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Suomen historian tutkimusta.
 • 1 546 721 € / 38 108 €
 • Rahastoesite (pdf)

Erkki Aspin stipendirahasto (2010)

 • Rahasto on perustettu professori Erkki Aspin muistoksi ja sen pääoman muodostavat eri yksityishenkilöiden ja yhteisöjen Turun Yliopistosäätiölle tekemät lahjoitukset.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopistoa jakamalla nuoren tutkijan apurahoja tai muuten tukemalla väitöskirjatutkimusta/kansainvälistä tutkijavaihtoa Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sosiologian laitoksella. Myös rahaston pääomaa voidaan jakaa, mikäli se jonakin vuonna katsotaan tarpeelliseksi apurahajaon toteuttamiseksi.
 • 11 434 € / 393 €
 • Rahastoesite (pdf)

Euroopparahasto (2016)

 • Rahasto on perustettu Turun Yliopistosäätiöön sulautuneen Eurooppasäätiön pääomalla
 • Rahaston tuotolla tuetaan Euroopan integraatioon sekä sen taloudelliseen ja poliittiseen historiaan liittyvää tutkimusta
 • 174 428 € / 5 123 €
 • Rahastoesite (pdf)

 

Irma ja Benito Casagranden rahasto (1992)

 • Rahasto on perustettu Benito Casagranden 50-vuotismerkkipäivän yhteydessä saaduin lahjoitusvaroin; Irma ja Benito Casagrande sekä Kiinteistö Oy Casagrandentalo ovat peruspääoman lahjoittamisen jälkeen kartuttaneet rahaston pääomaa useampaan kertaan.
 • Rahaston tuotosta ja pääomasta jaetaan määrä- ja apurahoja Turun yliopistossa tapahtuvan italian kielen ja kulttuurin, kasvatustieteen opetuksen ja tutkimuksen sekä Suomen ja Italian välisen Turun yliopiston kautta tapahtuvan kulttuurivaihdon tukemiseen. Rahaston tuotosta ja pääomasta jaetaan määrä- ja apurahoja myös Turun yliopistossa tapahtuvan kulttuurihistoriallisten rakennusten ja rakennetun ympäristön historian, taidehistorian, rakennustapojen ja arkkitehtuurin tutkimukseen.
 • 108 372 € / 2 869 €
 • Rahastoesite (pdf)

Kari Salavuon muistorahasto (2003)

 • Rahasto on perustettu professori Kari Salavuon muistoa kunnioittaneiden yksityishenkilöiden ja yhteisöjen lahjoittamilla varoilla.
 • Rahaston tuotolla ja pääomalla tuetaan Turun yliopistossa tehtävää sosiaalipolitiikan alan tutkimusta, ensisijaisesti nuorten tutkijoiden ulkomailla suorittamaa työtä.
 • 6 527 € / jaetaan seuraavan kerran vuonna 2024
 • Rahastoesite (pdf)

Keijo Virtasen rahasto (2005)

 • Rahasto on perustettu rehtori Keijo Virtasen 60-vuotismerkkipäivän 28.8.2005 yhteydessä häntä muistaneiden yksityishenkilöiden ja yhteisöjen Turun Yliopistosäätiölle lahjoittamin varoin.
 • Rahaston tuotoilla ja pääomalla tuetaan Turun yliopistossa tehtävää muuttoliikkeisiin ja muihin vuorovaikutusprosesseihin kohdistuvaa tutkimustyötä jakamalla apurahoja nuorille tutkijoille.
 • 29 636 € / 878 €
 • Rahastoesite (pdf)

Kirsti ja Arto Siitosen rahasto (2017)

 • Rahasto on perustettu Kirsti ja Arto Siitosen Turun Yliopistosäätiölle tekemällä lahjoituksella.
 • Rahaston tuotosta jaetaan kannustusstipendejä Turun yliopistossa opintojaan suorittaville kansainvälisille opiskelijoille, jotka edistyvät hyvin akateemisen suomen kielen opinnoissaan.
 • 12 606 € / 381 €
 • Rahastoesite (pdf)

 

Matti Koivurinnan rahasto (2006)

 • Rahasto on perustettu kauppaneuvos Matti Koivurinnan 75-vuotismerkkipäivän 22.9.2006 yhteydessä häntä muistaneiden yksityishenkilöiden ja yhteisöjen Turun Yliopistosäätiölle lahjoittamilla varoilla.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopistossa tehtävää kaupunkikulttuuriperinteeseen liittyvää arkeologista tutkimustyötä antamalla apu- ja määrärahoja nuorille tutkijoille.
 • 50 166 € / 1 473 €
 • Rahastoesite (pdf)

Osmo Ikolan rahasto (1988)

 • Rahasto on perustettu professori Osmo Ikolan 70-vuotismerkkipäivän yhteydessä saaduilla lahjoitusvaroilla; rahaston pääoma on karttunut myöhemmillä lahjoituksilla.
 • Rahaston tuotosta jaetaan vuosittain tunnustusapuraha parhaasta edellisenä kalenterivuonna Turun yliopistossa hyväksytystä suomen kieltä tai sen sukukieliä käsittelevästä pro gradu -tutkielmasta.
 • 35 476 € / 1 083 €
 • Rahastoesite (pdf)

Pekka Niemen rahasto (2013)

 • Rahasto on perustettu professori Pekka Niemen Turun Yliopistosäätiölle tekemällä lahjoituksella.
 • Rahaston tuotoilla ja pääomalla tuetaan psykologian alan jatko-opiskelijoiden ja post doc -tutkijoiden Turun yliopistossa tekemää tutkimustyötä.
 • 172 613 € / 5 270 €
 • Rahastoesite (pdf)

Pentti ja Toivo Tarkkasen rahasto (2022)

Pulmu Tilviksen rahasto (2005)

 • Rahasto on perustettu rehtori Pulmu Tilviksen testamenttivaroin.
 • Rahaston tuotoilla tuetaan nuorten tutkijoiden Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa tekemää tutkimustyötä.
 • 254 810 € / 7 780 €
 • Rahastoesite (pdf)

Tauno Nurmelan muistorahasto (1985)

 • Rahasto on perustettu Tauno Nurmelan muistorahastoon lahjoitetuilla varoilla.
 • Rahaston tuottoa käytetään romaanisen filologian alan tieteellisen työn ja siihen liittyvän muun toiminnan tukemiseen.
 • 58 578 € / 1 777 €
 • Rahastoesite (pdf)

Timo Soikkasen rahasto (2015)

 • Rahasto on perustettu professori Timo Soikkasen eläkkeelle jäämisen yhteydessä kerätyillä lahjoituksilla.
 • Rahaston tuotolla tuetaan jakamalla apurahoja Turun yliopiston politiikan tutkimuksen laitoksen pro gradu -tutkielmien tekemiseen liittyvien kustannusten, esimerkiksi arkistomatkojen, kaukolainojen, materiaalihankintojen tai muiden kulujen kattamiseen.
 • 13 251 € / 392 €
 • Rahastoesite (pdf)

 

TS-Yhtymä Oy:n rahasto (1998)

 • Rahasto on perustettu TS-Yhtymä Oy:n lahjoitusvaroin; myöhemmin TS-Yhtymä ja sen tytäryhtiöt ovat kartuttaneet rahaston pääomaa useana vuotena.
 • Rahaston tuotoilla tuetaan Turun yliopistossa suoritettavaa viestintäalan ja yhteiskuntaelämän tutkimusta Turun Sanomien omaksumien arvojen ja tavoitteiden mukaisesti.
 • 1 128 099 € / 34 419 €
 • Rahastoesite (pdf)

 

Turun Ekotori -rahasto (2019)

 • Rahaston pääoman muodostavat Turun Kestävän Kehityksen säätiön ja Turun Kestävän Kehityksen yhdistyksen Turun Yliopistosäätiölle lahjoittamat varat.
 • Rahaston tarkoituksena on edistää kestävän kehityksen tutkimusta ja opetusta Turun yliopistossa. Rahaston tuotolla tuetaan kiertotaloutta, kotitalouksien käyttäytymistä ja työllistävän toiminnan sosiaalisia, taloudellisia ja alueellisia vaikutuksia koskevaa tutkimusta. Apurahat kohdennetaan pääasiassa pro gradu -tutkielmien tekemiseen.
 • 110 759 € / 3 380 €

Tutoris-rahasto (2013)

 • Rahasto on perustettu Tutoris Oy:n Turun Yliopistosäätiölle tekemällä lahjoituksella.
 • Rahaston tuotolla tuetaan logopedian tutkimusta Turun yliopistossa.
 • 8 191 € / 188 €
 • Rahastoesite (pdf)

V. A. Koskenniemen rahasto (1985)

 • Rahasto on perustettu V. A. Koskenniemen satavuotissyntymäpäivän kunniaksi Turun Yliopistosäätiön rahastoon asettamin varoin.
 • Rahaston tuotosta jaetaan vuosittain apurahoja Turun yliopiston kotimaisen kirjallisuuden alan ansiokkaille tutkijoille.
 • 63 391 € / 1 897 €
 • Rahastoesite (pdf)

Väinö ja Kerttu Metsärannan rahasto (2017)

 • Rahasto on perustettu Kerttu Metsärannan Turun Yliopistosäätiölle tekemällä lahjoituksella.
 • Rahaston tuotolla tuetaan kasvatustieteellistä ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta.
 • 142 329 € / 4 345 €

Luonnontieteet ja tekniikka

Aloha ja Reino Alavan rahasto (2012)

 • Rahasto on perustettu Aloha ja Reino Alavan testamenttivaroin.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopistossa suoritettavaa kasvisystematiikan (mukaan lukien sienet ja jäkälät) ja genetiikan ja genomiikan alojen tutkimustyötä sekä jatko-opintoja.
 • 436 296 € / 13 204 €
 • Rahastoesite (pdf)

Heikki Huhtamäen rahasto (1974)

 

 • Rahasto on perustettu vuonna 1943 Heikki Huhtamäen Turun Yliopistolle tekemällä lahjoituksella; rahaston varat ovat Turun Yliopiston valtiollistamisen yhteydessä siirtyneet Turun Yliopistosäätiölle.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopistossa tehtävää ravintoaineisiin ja ravitsemukseen liittyvää tutkimusta.
 • 65 313 € / 1 994 €
 • Rahastoesite (pdf)

Kauko Mansikan muistorahasto (1997)

 • Rahasto on perustettu yksityishenkilöiden ja yhteisöjen professori Kauko Mansikan muistolle osoitetuilla lahjoitusvaroilla.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopiston teoreettisen fysiikan alan nuorten tutkijoiden tutkimustyötä tai jatko-opintoja.
 • 12 926 € / 391 €
 • Rahastoesite (pdf)

Kevo-rahasto (2008) - ent. Myllytorpparahasto (1983)

 • Rahasto on perustettu Myllytorpparahaston (1983) perustajien, Katri Posion sekä Suoma ja Martta Kallion lahjoituksen jäljellä olevan pääoman sekä Lapin tutkimuslaitos Kevon 50-vuotisjuhlavuonna 2008 toteutetun keräyksen tuotolla.
 • Rahaston tuotosta ja pääomasta jaetaan nuorille tutkijoille ja opiskelijoille matka- ja tutkimusapurahoja Lapin tutkimuslaitos Kevolla työskentelyyn. Tuottoa ja pääomaa voidaan käyttää myös kansainvälisten erikoiskurssien järjestämiseen Kevolla sekä muihinkin edellä mainittuihin kohteisiin verrattaviin tarkoituksiin.
 • 86 047 € / 2 561 €
 • Rahastoesite (pdf)

Leena Tähtisen muistorahasto (2010)

 • Rahaston pääoman muodostaa dosentti, tiedetoimittaja Leena Tähtisen kuoleman 15.11.2009 jälkeen häntä muistaneiden ystävien, kollegoiden ja yhteisöjen Turun Yliopistosäätiölle lahjoittamat varat.
 • Rahaston tuotoilla ja pääomalla tuetaan Turun yliopistossa tehtävää tähtitieteen alan nuorten tutkijoiden tutkimustyötä jakamalla pienehköjä apurahoja ensisijaisesti kongressi- ja tutkimusmatkoihin ja tutkimustyön tekemiseen ulkomailla.
 • 37 962 € / 1 086 €
 • Rahastoesite (pdf)

Leo Takalon rahasto (2019)

 • Rahaston pääoman muodostaa Leo Takalon testamentin mukaisesti Turun Yliopistosäätiön lahjoitettu omaisuus.
 • Rahaston tuotoilla tuetaan Turun yliopistossa suoritettavaa tähtitieteen alan tutkimusta. Apurahoja voidaan jakaa Turun yliopistossa maisterintutkinnon suorittaneille jatko-opiskelijoille, jotka ovat Suomen kansalaisia.
 • 95 020 € /2 756 €
 • Rahastoesite (pdf)
 • Leo Takalon rahastolla tuetaan tähtitieteen tutkimusta

Pentti Kososen rahasto (2012)

 • Rahasto on perustettu professori emeritus Pentti Kososen lahjoittamalla merkkipäiväkeräyksestä saaduilla varoilla.
 • Rahaston tuotolla ja pääomalla tuetaan Turun yliopistoa jakamalla vuosittain kannustusstipendejä korkeatasoisille kemian oppiaineen väitöskirjoille sekä pro gradu -töihin, joista saatu arvosana on vähintään magna cum laude abrobatur. Stipendit jaetaan ensisijaisesti epäorgaanisen ja analyyttisen kemian (materiaalitiede) alueella tehdyistä tutkimuksista.
 • 7 176 € / 232 €
 • Rahastoesite (pdf)

 

Saaristomeren tutkimuslaitoksen Seili rahasto (1999)

 • Rahasto on perustettu tutkimuslaitoksen asemanhoitajan kuvaamien Seiliä esittävien postikorttien myyntituloilla; rahaston pääomaa on myöhemmin kartutettu postikorttien myyntituloilla sekä muilla lahjoituksilla.
 • Rahaston tuotolla ja pääomalla tuetaan Turun yliopiston tutkimusta Itämerellä ja saaristossa, yliopisto-opetusta ja yliopiston yhteiskunnallista vaikuttamista. Rahasto voi myös auttaa tutkimuslaitteistojen hankintoja ja ylläpitoa.
 • 23 586 € / 716 €
 • Rahastoesite (pdf)

Turun Ekotori -rahasto (2019)

 • Rahaston pääoman muodostavat Turun Kestävän Kehityksen säätiön ja Turun Kestävän Kehityksen yhdistyksen Turun Yliopistosäätiölle lahjoittamat varat.
 • Rahaston tarkoituksena on edistää kestävän kehityksen tutkimusta ja opetusta Turun yliopistossa. Rahaston tuotolla tuetaan kiertotaloutta, kotitalouksien käyttäytymistä ja työllistävän toiminnan sosiaalisia, taloudellisia ja alueellisia vaikutuksia koskevaa tutkimusta. Apurahat kohdennetaan pääasiassa pro gradu -tutkielmien tekemiseen.
 • 110 759 € / 3 380 €

Turun Yliopistosäätiön tekniikan tukirahasto (2022)

 • Rahaston pääoman muodostaa sille lahjoitetut varat. Rahasto voi myös vastaanottaa testamentti- ja muita lahjoituksia.
 • Rahaston pääomaa ja sen tuottoa käytetään tukemaan Turun yliopistoa jakamalla apurahoja Turun yliopistossa suoritettavaan ja teknillisessä tiedekunnassa tapahtuvaan tutkimukseen ja opetukseen. Rahaston varoja voidaan käyttää myös tiedekunnan yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen edistämiseen ja opiskelijakulttuurin kehittämiseen.
 • Tekniikan tukirahasto | Turun yliopisto (utu.fi)

Veikko Nurmikon rahasto (1997)

 • Rahasto on perustettu emeritusprofessori Veikko Nurmikon vuonna 1997 lahjoittamien taulujen myyntituloilla ja myyntikampanjaan liittyvillä yrityksien lahjoitusvaroilla.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopiston biokemian, elintarvikekemian ja biotekniikan alojen jatko-opiskelijoiden tekemää tutkimustyötä.
 • 79 182 € / 2 418 €
 • Rahastoesite (pdf)

Wallac Oy:n rahasto (1980)

 • Rahasto on perustettu Wallac Oy:n Turun Yliopistosäätiölle lahjoittamilla varoilla; Wallac Oy on kartuttanut rahaston pääomaa myöhemmillä lahjoituksilla.
 • Rahaston tuottoa ja lahjoituksia käytetään Turun yliopistossa suoritettavan biokemiallisten ja kliiniskemiallisten analyysimenetelmien ja laitteiden tutkimisen, kehittämisen ja soveltamisen tukemiseen.
 • 460 559 € / 14 019 €
 • Rahastoesite

Lääketiede

Aarre ja Rakel Aallon rahasto (2005)

 • Rahasto on perustettu Aarre ja Rakel Aallon testamenttivaroin.
 • Rahaston tuotolla ja pääomalla tuetaan Turun yliopistossa tehtävää sisätautien, erityisesti syövän ja verisuonitautien tutkimustyötä.
 • 242 803 € / 7 393 €
 • Rahastoesite (pdf)

Aino Lidmanin rahasto (1979)

 • Rahasto on perustettu sairaanhoitaja Aino Lidmanin Turun Yliopistosäätiölle testamentilla määräämällä omaisuudella.
 • Rahaston tuottoa käytetään Turun yliopiston lastenklinikalla suoritettavan lastentautien tieteellisen tutkimustyön edistämiseksi.
 • 135 216 € /4 093 €
 • Rahastoesite (pdf)

Airi Johanssonin rahasto (1997)

 • Rahasto on perustettu Airi Johanssonin testamentilla Turun Yliopistosäätiölle määräämällä omaisuudella.
 • Rahaston tuottoa käytetään ruuansulatuselinten sairauksien kirurgisiin tutkimuksiin.
 • 136 514 € / 4 009 €
 • Rahastoesite (pdf)

Allan Ahon ortopedian ja traumatologian rahasto (1992)

 • Rahasto on perustettu apulaisprofessori Allan Ahon 60-vuotismerkkipäivän yhteydessä kerätyn muotokuvarahaston käyttämättä jääneillä, Turun Yliopistosäätiölle lahjoitetuilla varoilla; rahastoa on myöhemmin kartuttanut merkittävillä lisälahjoituksilla apulaispoliisimestari Viljo Lehtonen.
 • Rahaston tuotosta ja pääomasta tuetaan ortopedian, traumatologian ja luukasvainten tutkimusta Turun yliopistossa.
 • 533 070 € / 6 890 €
 • Rahastoesite (pdf)

Anna-Liisa Holvimaan rahasto (2020)

 • Rahasto on perustettu Anna-Liisa Holvimaan testamentilla Turun Yliopistosäätiölle määrämällä omaisuudella.
 • Rahaston tuotosta tuetaan syöpätutkimusta ja opetustoimintaa
 • 396 440 € /11 956 €
 • Rahastoesite (pdf)

Antero Kasasen rahasto (1991)

 • Rahasto on perustettu professori Antero Kasasen muistorahastoon lahjoitetuin varoin.
 • Rahaston tuotolla tuetaan sisätautien, nimenomaan munuaistautien ja lääketieteellisen etiikan tutkimusta Turun yliopistossa.
 • 46 358 € / 1 415 €
 • Rahastoesite (pdf)

Asta Aaltosen rahasto (2015)

 • Rahasto on perustettu Asta Aaltosen testamenttivaroin.
 • Rahaston tuotolla tuetaan lääketieteen opiskelijan tai nuoren tutkijan suorittamaa syöpätutkimusta.
 • 231 372 € / 6 655 €
 • Rahastoesite (pdf)

 

Eero Talan rahasto (1992)

 • Rahasto on perustettu professori Eero Talan 60-vuotismerkkipäivän yhteydessä toteutetun keräyksen tuottamin varoin; rahaston pääomaa on myöhemmin kartutettu professori Talan muistolle tehdyin lahjoituksin.
 • Rahaston varoista jaetaan tukea kerran kolmessa vuodessa järjestettävän Eero Tala -luennon ulkomaisen luennoitsijan kulujen kattamiseen.
 • 56 927 € / 1 674 €
 • Rahastoesite (pdf) | Fund brochure (pdf)

Eeva Nordmanin rahasto (1997)

 • Rahasto on perustettu professori Eeva Nordmanin muotokuvakeräyksestä käyttämättömäksi jääneillä varoilla hänen siirryttyään eläkkeelle vuonna 1996; rahaston pääomaa on kartutettu myöhemmillä merkkipäiväonnittelujen tuotoilla.
 • Rahaston tuotoilla tuetaan Turun yliopistossa suoritettavaa onkologian ja sädehoidon alan tutkimusta painottaen sädehoitotutkimusta.
 • 38 901 € / jaetaan seuraavan kerran 2024
 • Rahastoesite (pdf)

Erkka Valovirta -allergiatutkimusrahasto (2018)

 • Rahasto on perustettu siirtämällä Lounais-Suomen allergiatutkimussäätiössä lakkautetun Ulla ja Kari-Pekka Wilskan nimikkorahaston varallisuus Turun Yliopistosäätiöön perustettuun Erkka Valovirta -allergiatutkimusrahastoon
 • Rahaston tuotolla tuetaan allergioiden ja astman, sekä niiden syiden ja niiden aiheuttamien sairauksien tutkimusta. Apuraha voidaan jakaa vuosittain.
 • Lasten ja nuorten allergioihin ja astmaan liittyvä väitöskirjatyön apuraha jaetaan kolmen vuoden välein. Tällöin etusijalla on lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen ja urheilun edistämiseen liittyvä tutkimustyö.
 •  187 513 € / 5 725 €

Erkki Tammisalon rahasto (1994)

 • Rahasto on perustettu professori Erkki Tammisalon 60-vuotismerkkipäivän yhteydessä kerätyn muotokuvarahaston käyttämättä jääneillä varoilla.
 • Rahaston tuotolla tuetaan hammaslääketieteellisen diagnostiikan tutkimusta Turun yliopistossa.
 • 29 289 € / 868 €
 • Rahastoesite (pdf)

F. Hoffmann La Roche rahasto (1986)

 • Rahasto on perustettu F. Hoffmann La Roche & Co AG:n ja Roche Oy:n Turun Yliopistosäätiölle lahjoittamin varoin.
 • Rahaston tuotolla ja pääomalla tuetaan Turun yliopistossa suoritettavaa virusopin alan tutkimusta.
 • 31 169 € / 946 €
 • Rahastoesite (pdf)

Ida ja Toivo Parten rahasto (1991)

 • Rahasto on perustettu Toivo Kalle Parten Turun Yliopistosäätiölle testamenttaamalla omaisuudella.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopistossa toimivien, ensisijaisesti nuorten tutkijoiden tekemää syöpä- tai muun lääketieteen alan tutkimustyötä.
 • 440 135 € / 13 394 €
 • Rahastoesite (pdf)

 

Johanna Tuomelan rahasto (2020)

 • Rahasto on perustettu Johanna Tuomelan muistoksi eri henkilöiltä ja yhteisöiltä saatujen lahjoitusten varoista
 • Rahaston tuotolla ja pääomalla tuetaan Turun yliopistossa tehtävää syöpätutkimusta
 • 14 469 € /435 €
 • Rahastoesite (pdf)

 

John Pelanderin rahasto (1976)

 • Rahasto on perustettu John Viktor Pelanderin Turun Yliopistosäätiölle testamentilla määräämällä omaisuudella; Lars-Olof Robert Stigell on myöhemmin kartuttanut rahaston pääomaa testamenttilahjoituksellaan.
 • Rahaston tuottoa käytetään sydän- ja verisuonitautien tutkimuksen edistämiseen.
 • 3 866 698 € / 118 054 €
 • Rahastoesite (pdf)

Juho Lennart Kalliomäen rahasto (1986)

 • Rahasto on perustettu professori Kalliomäen muistoksi rahastolle lahjoitetuin varoin.
 • Rahaston tuotto ja harkinnan mukaan pääomaa käytetään Turun yliopistossa suoritettavan kliinisen sisätautiopin tutkimuksen tukemiseen.
 • 78 986 € / 2 384 €
 • Rahastoesite (pdf)

 

Kerttu ja Jarl Lyyvaaran rahasto (1988)

 • Rahasto on perustettu Kerttu ja Jarl Lyyvaaran Turun Yliopistosäätiölle lahjoittamin varoin.
 • Rahaston tuottoa käytetään Turun yliopistossa suoritettavan Parkinsonin taudin ja dementian tutkimuksen edistämiseen.
 • 132 680 € / jakaa seuraavan kerran vuonna 2024
 • Rahastoesite (pdf)

Kerttu Mäkelän rahasto (2017)

 • Rahasto on perustettu Kerttu Mäkelän testamentilla Turun Yliopistosäätiölle määräämällä omaisuudella.
 • Rahaston tuotolla tuetaan leukemian ja rintasyövän tutkimusta. Apurahat myönnetään pääasiassa nuorille tutkijoille.
 • 1 067 584 € / 31 547 €
 • Rahastoesite (pdf)

Kliinisen virologian tutkimusrahasto (2000)

 • Rahasto on perustettu professori emeritus Pekka Halosen Turun Yliopistosäätiölle osoittamin lahjoitusvaroin.
 • Rahaston tuotolla ja pääomalla tuetaan kliinisen virologian alan kansainvälisiin ja kansallisiin kokouksiin osallistumista.
 • 25 395 €  / 761 €
 • Rahastoesite (pdf)

 

Kosti Hämmärön rahasto (2009)

 

 

Leila ja Reijo Alhon rahasto (2022)

 • Rahasto on perustettu Leila ja Reijo Alhon Yliopistosäätiölle testamenttaamin lahjoitusvaroin.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopistossa suoritettavaa lääketieteen tutkimusta, erityisesti sydän- ja verenkiertosairauksien tutkimusta ja hoidon kehittämistä sekä keuhkosyövän varhaiseen diagnostiikkaan liittyvää tutkimusta.
 • 1 274 048 € / 7 620 €
 • Rahastoesite (pdf)

Lounais-Suomen allergiatutkimusrahasto (2019)

 • Rahasto on perustettu Turu Yliopistosäätiöön sulautuneen Lounais-Suomen Allergiatutkimussäätiön pääomasta.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopistossa tehtävää allergia- ja astmatutkimusta
 • 62 174 € / 1 898 €

Maire, Johan ja Petti Lindbergin rahasto (2000)

 • Rahasto on perustettu Maire ja Pentti Lindbergin testamentilla Turun Yliopistosäätiölle määräämällä omaisuudella.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopistossa tehtävää syöpätautien, erityisesti lasten syöpätautien tutkimusta.
 • 187 032 € / 5 533 €
 • Rahastoesite (pdf)

 

Margit Valveen rahasto (2003)

 • Rahasto on perustettu Margit Valveen Turun Yliopistosäätiölle tekemällä testamenttilahjoituksella.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopiston synnytys- ja naistentautiopin oppiaineessa ja klinikalla tehtävää syöpätutkimusta, kongressi- ja opintomatkoja sekä nuorten tutkijoiden tekemää tutkimustyötä, mm. väitöskirjoja
 • 45 524 € / 1 378 €
 • Rahastoesite (pdf)

Martta ja Uno Pikarlan rahasto (1989)

 • Rahasto on perustettu Martta Pikarlan Turun Yliopistosäätiölle lahjakirjalla määräämällä omaisuudella.
 • Rahaston tuottoa käytetään nuorten sisätautiopin tutkijoiden tutkimustyön ja opiskelun tukemiseen Suomessa ja ulkomailla.
 • 894 709 € / 26 592 €
 • Rahastoesite (pdf)

Martti ja Mikael Ruolan rahasto (1984)

 • Rahasto on perustettu Martti Ruolan Turun Yliopistosäätiölle lahjoittamilla varoilla.
 • Rahaston tuottoa käytetään Turun yliopistossa tehtävän lääketieteellisen tutkimuksen tukemiseen.
 • 59 056 € / 1 803 €
 • Rahastoesite (pdf)

 

Niilo ja Helmi Näsäsen rahasto (1984)

 • Syöpätauteihin liittyvä tutkimustyö
 • 552 388€ / 16 863 €
 • Rahastoesite (pdf)

Pekka ja Pellervo Halmeen rahasto (2018)

 • Rahasto on perustettu Pekka Halmeen testamenttilahjoituksen varoilla
 • Rahaston tuotolla tuetaan sydän- ja verisuonitautien sekä diabeteksen tutkimusta
 • 1 339 420 € / 40 849 €
 • Turun Sanomat 10.9.2018

Pentti ja Tyyni Ekbomin rahasto (1993)

 • Rahasto on perustettu Pentti ja Tyyni Ekbomin testamenteilla Turun Yliopistosäätiölle määräämin varoin.
 • Rahaston tuottoa käytetään Turun yliopistossa tehtävään syöpään ja syövän torjuntaan liittyvän tieteellisen tutkimustyön tukemiseen.
 • 518 239 € / 15 766 €
 • Rahastoesite (pdf)

Pirkko-Liisa ja Jouni Peltosen rahasto (2020)

 • Rahasto on perustettu Jouni Peltosen Turun Yliopistosäätiölle testamenttaamin lahjoitusvaroin.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopistoa jakamalla apurahoja perinnöllisten silmäsairauksien ja autoimmuunisysteemien häiriöistä johtuvien sairauksien (mm. reumasairaudet) tutkimustyöhön.
 • 105 276 € / 3 104 €
 • Rahastoesite (pdf)

Pohjoismainen kirurgiayhteistyörahasto (2000)

 • Rahasto on perustettu Turun Yliopistosäätiölle lahjoitetuilla vuonna 1999 pidetyn 49. Pohjoismaisen kirurgikongressin käyttämättä jääneillä varoilla.
 • Rahaston tuotolla tuetaan pohjoismaista kirurgiayhteistyötä, mm. matka- ja vierailija-apurahojen muodossa.
 • 65 165 € / 1 928 €
 • Rahastoesite (pdf)

 

Päivi Polon rahasto (2021)

 • Rahaston pääoma muodostuu professori Päivi Polon muotokuvakeräyksen ylijäämästä syntyneistä rahavaroista.
 • Rahaston tuotolla tuetaan synnytys- ja naistentautiopin opetusta ja tutkimusta.
 • 8 433 € / 142 €

Pro Nursing -rahasto (2013)

 • Rahasto on perustettu Pro Nursing ry:n Turun Yliopistosäätiölle tekemällä lahjoituksella.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopiston toimintaa tukevaa käytännön hoitotyön kehittämistä, nuorten tutkijoiden hoitotieteellistä tutkimustyötä, ulkomaille suuntautuvia hoitotieteellisiä kongressi-, tutkimus- tai koulutusmatkoja sekä vierailevien hoitotieteen luennoitsijoiden ja tutkijoiden kutsumista.
 • 127 386 € / 3 881 €
 • Rahastoesite (pdf)

Sakari Oravan rahasto (2021)

 • Rahasto on perustettu Turun Yliopistosäätiöön sulautuneen Sairaala Neo Säätiön pääomasta.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopistoa jakamalla apurahoja ortopediseen ja traumatologiseen tutkimukseen ja koulutukseen, erityisesti urheilu- ja liikuntavammojen diagnostiikkaan, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.
 • 38 667 € / 831 €

Sirkka-Liisa Peltosen rahasto (2012)

 • Rahasto on perustettu Sirkka-Liisa Peltosen Turun Yliopistosäätiölle testamenttaamalla omaisuudella.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopistossa suoritettavaa MS- ja muiden autoimmuunitautien tutkimusta sekä lasten verisairauksien tutkimusta.
 • 853 746 € / 25 825 €
 • Rahastoesite (pdf)

 

Tellervo ja Kyllikki Hakalan rahasto (2013)

 • Rahasto on perustettu Tellervo Hakalan ja Kyllikki Hakalan testamentilla Turun Yliopistosäätiölle määräämällä omaisuudella.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopistossa opintojaan harjoittavia suomalaisia ja ulkomaalaisia vähävaraisia ja lahjakkaita lääketieteen opiskelijoita ja jatko-opiskelijoita.
 • 614 168 € / 18 670 €
 • Rahastoesite (pdf)

Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tutkimusrahasto (1993)

 • Rahasto on perustettu Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan juhlavuotena 1993 järjestetyn kansalaiskeräyksen tuotolla, jonka tiedekunta lahjoitti Turun Yliopistosäätiölle; alumniyhdistys AMA on kartuttanut rahaston pääomaa myöhemmillä lahjoituksilla.
 • Rahaston tuotosta ja pääomasta jaetaan apurahoja ensisijaisesti nuorten tutkijoiden lääketieteellisen, hammaslääketieteellisen ja hoitotieteellisen tutkimustyön tukemiseen.
 • 62 569 € / 1 878 €
 • Rahastoesite (pdf)

Tuula ja Pekka Kruutin rahasto (2021)

 • Rahasto on perustettu Tuula Kruutin testamentilla määräämällä omaisuudella.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopistossa suoritettavaa lääketieteen tutkimusta.
 • 193 164 € / 5 915 €

Vera Koivumäen rahasto (1998)

 • Rahasto on perustettu Vera Koivumäen Turun Yliopistosäätiölle lahjakirjalla sekä testamentilla lahjoittamilla varoilla.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopistoa jakamalla nuoren tutkijan apurahoja lääketieteellisen tiedekunnan vähävaraisille ja eteville opiskelijoille, jatko-opiskelijoille ja nuorille tutkijoille.
 • 1 550 819 € / 47 254 €
 • Rahastoesite (pdf)

Viktor Emil Heikkilän rahasto (1984)

 • Rahasto on perustettu agrologi Viktor Emil Heikkilän Turun Yliopistosäätiölle testamenttaamin lahjoitusvaroin.
 • Rahaston tuotto käytetään testamentin määräysten mukaisesti Turun yliopistossa suoritettavan reumatautien ja muiden autoimmuunisairauksien tutkimisen tukemiseen.
 • 120 789 € / 3 454 €
 • Rahastoesite (pdf)

Oikeustiede

Ilmari Katajan rahasto (1974)

 • Rahasto on perustettu Keskinäinen Vakuutusyhtiö Sammon lahjoitusvaroin vuonna 1970 Turun yliopiston täyttäessä 50 vuotta. Rahasto on nimetty Sammon entisen toimitusjohtajan, kauppatieteen tohtori h.c., varatuomari Ilmari Katajan mukaan; rahaston varat ovat Turun Yliopiston valtiollistamisen yhteydessä siirtyneet Turun Yliopistosäätiölle.
 • Rahaston tuottoa käytetään vuosittain Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan määräämällä tavalla jaettavaksi apurahoina oikeustieteellisen tutkimuksen ja opetuksen edistämiseen tai oikeustieteellisen kirjallisuuden hankkimiseksi tiedekunnan kirjastoon.
 • 94 744 € / 2 893 €
 • Rahastoesite (pdf)

Oikeustieteen rahasto (2002)

 • Rahasto on perustettu Turun Yliopistosäätiön hallituksen päätöksellä yhdistämällä entiset säätiön hallinnassa olevat Eurooppaoikeuden rahasto, Oikeustieteen rahasto sekä Vakuutus- ja sijoitusoikeuden rahasto. Rahastojen pääoma on saatu yritysten, yhteisöjen ja yksityishenkilöiden tekemistä lahjoituksista.
 • Rahaston tuotosta ja tarvittaessa myös pääomasta tuetaan Turun yliopistoa jakamalla apurahoja oikeustieteellisen opetuksen kehittämiseen ja oikeustieteelliseen tutkimukseen.
 • 203 267 € / 6 008 €

 

Muut

Agricolan juhlavuoden 2007 rahasto (2005)

 • Rahasto on perustettu niin julkisten kuin yksityistenkin yhteisöjen rahaston tarkoitukseen ohjaamista avustuksista ja lahjoituksista.
 • Rahaston tuotolla ja pääomalla tuetaan Mikael Agricolan 450-juhlavuoden (2007) valmistelua ja toteutusta. Rahastosta voidaan myöntää apurahoja Mikael Agricolan perinnön vaalimiseen ja Turun yliopistossa tehtävään Mikael Agricolaan liittyvään tutkimukseen.

Aleksandra Holmsténin rahasto (1988)

 • Rahasto on perustettu Katarina Aleksandra Hormion testamentilla Turun Yliopistosäätiölle määräämällä omaisuudella.
 • Rahaston tuottoa käytetään Turun yliopiston kirjaston Fennica-kokoelman täydentämiseen sekä kirjastohenkilökunnan opinto- ja kongressimatkojen tukemiseen.
 • 517 599€ / 15 803 €
 • Rahastoesite (pdf)

 

Auli ja Paavo Toivasen rahasto (2006)

 • Rahasto on perustettu professori Auli Toivasen (1988) ja professori Paavo Toivasen (1987) rahastojen yhdistetyillä lahjoitusvaroilla.
 • Rahaston tuottoa käytetään erillisillä säännöillä määritellyn Prix Aboensis -palkinnon myöntämiseen tunnustuksena merkittävästä tieteellisestä työstä henkilölle tai työparille, joka erityisen ansiokkaasti on edistänyt perustutkimuksen ja kliinisen tieteen välistä hedelmällistä yhteistyötä.
 • Prix Aboensis -palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2022. Palkinnon vastaanottivat Birgitta Henriques Normark ja professori Staffan Normark Karoliinisesta instituutista.
 • 195 823 €
 • Rahastoesite (pdf)
 • Prix Aboensis -tunnustuspalkinto Karoliinisen instituutin tutkijoille

Bengtskär -rahasto (2001)

 • Rahasto on perustettu Bengtskärin majakan toimintamahdollisuuksien parantamiseksi ja sen kulttuurihistoriallisen arvon säilyttämiseksi. Rahastolla ei perustettaessa ollut pääomaa.
 • Rahaston tuotolla ja pääomalla tuetaan Bengtskärin majakan kulttuurihistoriallisen arvon säilyttämistä ja majakan toimintamahdollisuuksien parantamista.
 • 145 658 €
 • Rahastoesite (pdf)

Turun kauppakamarin kulttuurirahasto (2022)

 • Rahaston pääoman muodostaa Turun Yliopistosäätiöön sulautuneen Turun kauppakamarin kulttuurisäätiön varallisuus.
 • Rahaston tuotosta myönnetään apurahoja, jotka edistävät Turun talousalueen elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittämistä ja jotka lisäävät alueen kulttuuritarjontaa, kulttuuri- ja yritystoiminnan välisiä yhteyksiä sekä kotimaista ja kansainvälistä kulttuurivaihtoa.
 • 109 362 € / 394 €

Turun yliopiston Luonto2100-rahasto (2021)

 • Rahaston alkupääoman muodostaa Turun yliopiston rahaston tarkoituksen totetuttamista varten osoittamat varat
 • Rahaston tavoitteena on maksimoida tulevaa luonnon monimuotoisuutta hankkimalla suojelutarkoitukseen alueita vanhojen metsien suojelualueiden läheisyydestä.
 • 178 523 €

Turun yliopiston ja Tarton yliopiston Granö-yhteistyörahasto (1999)

 • Rahasto on perustettu Turun Yliopistosäätiölle osoitetuilla lahjoitusvaroilla; rahaston pääoman muodostaa Tartossa sijaitsevan Villa Tammekannin tasearvo.
 • Rahaston tuotolla tuetaan yhteistyökeskuksen Villa Tammekannin toimintaa; tuotolla ja pääomalla voidaan kattaa myös niitä menoja, joita yhteistyökeskuksen toiminnasta aiheutuu, tieteellistä toimintaa ja tapahtumia Villa Tammekannissa; vastikkeetonta tutkimustilaa voidaan myös myöntää määräajaksi.

Wilsonin Bengtskär rahasto (2003)

 • Rahasto on perustettu Wilson Marin Ky:n Turun Yliopistosäätiölle tekemällä lahjoituksella.
 • Rahaston tuottoa ja pääomaa käytetään Turun Yliopistosäätiön omistaman Bengtskärin majakan kunnossa pysymisen ja siihen liittyvien kulttuuriarvojen tukemiseen.
 • 58 954 €